RPH

RANCANGAN PENGAJARAN  HARIAN ( RPH )
Matapelajaran              :           Bahasa Melayu
Tahun                          :            1 Biru
Bilangan murid           :            35 orang
Tema                           :            Rajin Berusaha ( Pertanian )
Tajuk                           :           Kebun Sayur Datuk
Tarikh                          :           13.9.2012
Masa                            :           9.50 pagi – 10.50 pagi ( 60 minit )
Objektif                       :    Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,
                                          murid dapat:
i.                    Membaca dan mencatat maklumat untuk klasifikasi sayur 
jenis daun dan sayur jenis buah.
                                    ii          Menyebut seni kata lagu dengan betul 
                                                melalui nyanyian sambil menggerakkan 
                                                badan.

Standard  Pembelajaran:

            3.5.2    Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan 
                        daripada pelbagai sumber.
             4.1.1   Menyebut seni kata lagu dengan betul melalui nyanyian
                        secara didik hibur.

Sistem Bahasa         : 1) Tatabahasa
                                   2) Ayat tunggal
                                       
Pengisian kurikulum : 1)  Ilmu : Muzik
                                     2)  Nilai murni : Kerajinan, Kesyukuran

Elemen Merentas Kurikulum ( EMK ): TMK- belajar dengan TMK

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT):
- Kontekstual                          - Membezakan
- Menghubungkaitkan             - Membandingkan
- Menjana idea

Pengetahuan Sedia Ada  : Murid- murid mengenali sayur-sayuran dalam 
                                            hidup harian dan pernah melihat sayur-
                                            sayuran di pasar atau pasar malam.

BBB                                :  LCD dan komputer riba (Powerpoint)
                                           Kad manila dan marker pen
                                           Lembaran kerja

    
  Langkah/  
  Masa

Isi kandungan

 Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran


Catatan
  Aktiviti Guru
Aktiuviti murid

Set Induksi
(5 minit )

Guru bertanyakan soalan kepada murid


Soalan guru:
1) Pernahkah  
    kalian pergi   
    ke pasar?

2) Apakah yang
    terdapat di
    pasar?

3) Bolehkah
    kalian
    memberikan
   contoh sayur-
   sayuran?


Murid memberi respon secara rawak.


Strategi / Kaedah :
Soal jawabPerkembagan
( 15 minit )Guru menayangkan slaid yang menunjukkan
seni kata lagu ‘ Kebun Datuk’.

Guru menayangkan seni kata lagu Kebun Datuk dan  membimbing murid membaca  dan menyebut seni kata lagu tersebut.

Guru  menyanyi bersama murid mengikut melodi lagu ‘Tiga Kupang’ sambil menggerakkan badan.

Guru meminta murid cuba menerangkan maksud seni kata lagu.

Murid dibimbing oleh guru untuk menyebut seni kata lagu.

Murid menyanyi lagu tersebut sambil menggerakkan badan mengikut melodi lagu ‘Tiga Kupang’.

Murid memberikan respon. Murid menyanyi lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas dengan intonasi yang betul.


KBT: Kontekstual

KP: Muzik , kinestetik

KB: Menghubungkaitkan

BCB:
i.membaca dengan intonasi yang betul

BBB:
Slaid powerpoint
Lagu Kanak-kanakMenjana idea.
 ( 15  minit )


Tayangan slaid.
Seni kata lagu ‘Kebun Datuk’ dan gambar sayur-sayuran.


Soal jawab

Guru menyuruh murid menyebutkan sayur yang terdapat dalam seni kata lagu.Guru menayangkan slaid gambar sayur-sayuran tersebut.

Guru meminta murid menyebutkan nama sayur-sayuran tersebut.

Guru menanyakan soalan kepada murid untuk cuba mengkaitkan tentang sayur jenis buah dan sayur jenis daun.


Murid memberi respon dengan mnyebutkan sayur yang terdapat dalam seni kata lagu.

Murid menyebutkan nama sayur-sayuran mengikut sl.aid gambar yang ditayangkan.

Murid menjawab soalan guru. Murid dapat bezakan apa itu sayur jenis buah dan sayur jenis daun.

KB: Mengelaskan

BBB:
Slaid gambar sayur-sayuran

Mengaplikasi
kan Idea
( 20 minit )

Perbincangan dalam kumpulan.
Tugas:
Murid diminta membezakan sayur jenis buah dan sayur jenis daun. Kemudian tulis jawapan dalam ruangan yang sesuai di atas kad manila.


Guru mengagihkan murid kepada lima kumpulan.

Guru membimbing dan menilai hasil murid-murid.

Guru memberikan ganjaran gula-gula kepada kumpulan yang terbaik.

Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai pengayaan.


Murid duduk dalam kumpulan dan membincangkan jawapan.

Murid membentangkan hasil kumpulan di hadapan kelas.

Murid memberikan tepukan kepada rakan dan kumpulan yang terbaik menerima ganjaran.

Murid menyelesaikan latihan yang diberi oleh guru.

Strategi/Kaedah :
Menulis

KB:
Menghubungkaitkan menjana idea


BBB:
Lembaran kerja
Kad manila dan pen marker


Rumusan/ penutup
(5 minit)

Pertandingan kuiz

Guru meminta murid menyebutkan sayur jenis buah dan sayur jenis daun yang lain.

Murid menjawab mengikut kumpulan.


Strategi/Kaedah :
Soal jawab
Refleksi:  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Serta objektif pelajaran tercapai. Murid terlibat secara aktif dan murid seronok belajar melalui kaedah konstrutivisme. RANCANGAN PENGAJARAN  HARIAN ( RPH )
Matapelajaran              :           Bahasa Melayu
Tahun                           :            2 Biru
Bilangan murid             :           34 orang
Tema                            :            Dunia Sains
Tajuk                            :           Sains Dan Hidupan
Tarikh                          :           10.10.2012
Masa                            :           11.50 pagi – 12.20 tengah hari ( 30 minit )
Objektif                       :    Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, 
                                           murid dapat:
i.                    Melengkapkan ayat tanya dengan jawapan yang betul.
ii.                  Membaca ayat tanya dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Standard  Pembelajaran:

            5.1.7    Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul 
                        mengikut konteks.
            2.3.2    Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan 
                        yang jelas, intonasi yang betul mengikut tanda baca.

Kemahiran Bahasa  :

Sistem Bahasa         : 1) Tatabahasa
                                    2) Kata tanya
                                       
Pengisian kurikulum : 1)  Ilmu : Sains
                                     2)  Nilai murni : Bertanggungjawab, hemah tinggi

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): Kemahiran berfikir -  Menjana idea
                                                             Kemahiran Belajar Cara Belajar - 
                                                             Bacaan luncuran
                                                             Kecerdasan Pelbagai - 
                                                             Verbal- linguistik

Pengetahuan Sedia Ada  : Murid- murid pernah belajar tentang kata 
                                           tanya dalam silibus yang lalu.

BBB                                :  Silang kata
                                           Gambar pelangi
                                           Kertas mahjong
                                           Lembaran kerja
                                           Buku aktiviti

    
  Langkah/  
  Masa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran


Catatan
   Aktiviti Guru
Aktiviti Murid

Set Induksi
( 5 minit )

Guru mempamerkan silang kata di atas papan putih.


Guru meminta murid mencari lima perkataan daripada silang kata.


Guru mengkaitkan perkataan itu dengan isi pelajaran hari tersebut.


Murid meneliti silang kata dan sesiapa yang dapat cari jawapan akan membulatkan jawapan itu di depan.

BBB: Silang kata


Perkembangan
(  6 minit )


Guru menerangkan maksud dan fungsi  kata tanya.


Guru menerangkan maksud kata tanya dan fungsinya.

Guru  membimbing murid membacakan kata tanya dengan sebutan yang betul.


Murid mendengar penerangan guru dengan teliti.

Murid membaca kata tanya dengan sebutan yang betul.

KB: Menjana idea

BCB:
Bacaan luncuran

BBB: Kertas mahjong


Menjana idea.
 ( 6  minit )

Mempamerkan gambar pelangi serta soalan-soalan latihan

Guru mempamerkan gambar pelangi serta soalan-soalan ayat tanya di papan putih.

Guru memilih murid untuk melengkapkan ayat tanya yang disediakan.

Guru membimbing murid membaca ayat tanya dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Murid meneliti gambar serta soalan-soalan yang disediakan.

Murid keluar menjawab soalan secara sukarela.


Murid membaca ayat tanya dengan sebutan dan intonasi yang betul.


BBB:
Gambar pelangi

BCB:
Bacaan luncuran

KP:
Verbal- linguistik

Mengaplikasikan Idea
( 8 minit )

Mengagihkan kumpulan


Lembaran kerja


Pembentangan

Guru mengagihkan murid kepada enam kumpulan.

Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai pengayaan
kepada setiap kumpulan.

Guru meminta setiap kumpulan memilih dua orang ahli kumpulan keluar untuk membentangkan hasil kerja.


Murid duduk dalam kumpulan lima atau tujuh orang.

Murid berbincang dan menyelesaikan latihan yang diberi oleh guru.


Murid-murid bersama-sama menyemak jawapan setiap kumpulan.


Strategi/Kaedah :
Menulis

KB:
Menjana idea

BBB:
Lembaran kerja


Rumusan/ penutup
(5 minit)

Rumusan

Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyebutkan kata tanya yang telah belajari.
Guru meminta murid menyiapkan latihan kata tanya dalam buku latihan aktiviti muka surat 73.


Murid menyebutkan kata tanya secara bersama-sama.

Murid mengeluarkan buku aktiviti dan siapkan latihan.

BBB: Buku aktiviti
No comments:

Post a Comment